Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri

Serviks ( rahim ağzı) kanseri erken dönemde saptandığında tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tanı esnasındaki hastalığın evresi tedaviyi etkilemektedir. Hastalıkta, serviksin anatomisi nedeniyle tarama programlarının kolay uygulanabilmekte ve erken dönem tedavide daha az riskli operasyonlar uygulanabilmektedir. Tüm kanserlerde olduğu gibi, tanı sırasında hastalığın evresi ne kadar erken olursa, tedavinin sağlayacağı başarı da o kadar fazla olacaktır.

Rahim ağzı kanserinde (serviks kanserinde ) Tedavi Seçenekleri

Tedavi şeklini belirleyici etkenler: yaş, çocuk isteği, genel sağlık durumu, tümörle ilgili faktörler (tümörün yaygınlığı, invazyonun derinliği, lenf nodu ve damarlara yayılım, histolojik tip, tümör çapı ve hacmi, yayılım şekli.

Serviks kanserinin tanısı konulduktan sonra FIGO klinik evreleme sistemine göre evrelenmelidir. Bunun için şu tetkiklerden gerekli olanlar yapılmalıdır.

-Tam fizik muayene ve pelvik muayene

-Genel anestezi altında muayene

-Radyolojik incelemeler (PA-Akciğer grafisi, IVP,lenfanjiyografi, kemik grafileri, BT,MR…) .

-Endoskopik incelemeler (sistoskopi, rektosigmoidoskopi)

-Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri

-Diğer testler

Serviks kanserindeki tedavi seçenekleri şunlardır:

-Primer Cerrahi

-Primer Kemoradyoterapi

-Kombine tedavi

-Destek tedavi

Erken Evre Serviks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi

Primer cerrahi tedavi, FIGO evre IA, IB1 ve IIA serviks kanserlerinde ilk seçenektir. IB2 ve diğer bulky( büyük) tümörlerde cerrahi yerine kemoradyasyon tercih edilebilir. Bu hastalarda primer cerrahi tedavi yapılırsa, adjuvan tedavi verilmelidir.

Evre IA1’de lenfovasküler invazyon yok ise yani patologların baktığı preparatta dokunun içindeki damara lenf kanallarına yayılım yok ise konizasyon (cerrahi sınırlarda tümör bulunmamalı) veya basit ekstrafasiyal histerektomi tedavide yeterlidir. IA1’de Lenfovasküler invazyon var ise veya olgu evre IA2 veya üzerindeyse radikal histerektomi ve pelvik/paraaortik lenf nodlarının çıkarılması gerekliliği vardır.

Soğuk Konizasyon (serviksin bir kısmının alınması):

Konizasyon, çocuk arzusu olan, evre IA1 mikroinvazif serviks kanserli olgularda gerekli şartlar sağlanmışsa, lenfovasküler invazyon (lenf nodu ve damara yayılım) yok, cerrahi sınırlar temiz ise tedavi edici olmaktadır. Soğuk konizasyon cerrahi sınırların net olarak değerlendirilebilmesinde LEEP’ten daha üstündür. Evre IA1 hastalarda, lenfovasküler invazyon (LVSI) yok ise, lenf nodu metastazı( yayılımı) riski %1’in altında olduğundan, bu hastalarda lenf nodu diseksiyonu önerilmemektedir.

Ekstrafasiyal (Tip I) Histerektomi

Doğurganlığını tamamlamış, çocuk isteği olmayan veya menopoza girmiş ileri yaştaki evre IA1 hastalarda lenf nodu ve damara yayılımı yoksa, basit ekstrafasiyal histerektomi tedavi için uygun seçenektir. Bu hastalarda da aynı şekilde lenf nodu metastazı ihtimali çok düşük olduğundan pelvik lenf nodu diseksiyonu gerekli değildir. Lenfovasküler invazyon olan evre 1A1 ve tüm evre 1A2 hastalarda ise önerilen tedavi, modifiye radikal (tip II) histerektomi ve pelvik lenf nodu diseksiyonudur.

Radikal Trakelektomi

FIGO evre IA2 ve IB1 hastalarda, fertiliteyi korumak için radikal trakelektomi yapılmaktadır. Bu operasyon vajinal veya abdominal yoldan yapılabilmektedir. Kanserli serviksle birlikte parametriyal doku (Serviks çevre dokusu) ve vajenin bir kısmının çıkarılır. Bu operasyonda lenf nodu diseksiyonu da yapılmaktadır. Bu operasyona uygun hasta grubu gebelik istemi olan, tümör boyutunun 2 cm’den küçük olduğu, lenfovasküler invazyon bulunmayan, lenfatik metastaz olmayan hastalardır.

Radikal Histerektomi (Wertheim -Meigs Operasyonu  )

Radikal histerektomi uterusla (rahim) beraber uterus çevre dokusunun ve vajenin 2-3 cmlik üst kısmının çıkarılmasını ifade eder. Pelvik lenf nodu diseksiyonunun yanı sıra paraaortik bölgedeki lenf nodları da mutlaka operasyonda değerlendirilmeli, gerekirse disseke edilmelidir. Ayrıca adjuvan kemoradyasyon alacak hastaların erken menopoza girmemesi için overleri (yumurtalıkları) radyasyon sahasından başka bir yere transfer edilmelidir.